Sauna from Finlandin tuoreen kartoituksen tulokset osoittavat, että sauna-alaan kuuluvat yritykset näkevät alan tulevaisuuden ja kasvun valoisana. Moni näkee potentiaalia erityisesti kansainvälisissä markkinoissa.

Kesän 2020 aikana toteutetun sauna-alan tulevaisuudennäkymiä kartoittavan kyselyn tulokset ovat julki. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa saunaelämysalalla toimivien yritysten nykytilannetta, tulevaisuudennäkymiä sekä heidän vientitoimintansa volyymeja ja kiinnostusta kansainvälistä toimintaa kohtaan. Verkkolomakkeen muodossa olleeseen kyselyyn haettiin vastauksia kaikilta suomalaiseen saunaelämykseen palveluita ja tuotteita tuottavilta yrityksiltä tai yritystoiminnan aloittamista suunnittelevilta.

“Sauna-ala, tai oikeastaa saunaelämysala, kattaa yli 15 eri toimialaa. Pyrimme saamaan vastaajia kaikilta toimialoilta, sillä niin koimme saavamme realistisen kuvan suomalaisen saunaelämyksen nykymarkkinoista ja yritysten tulevaisuudennäkymistä”, kertoo Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju.

Saunatoimialat tuotteet ja palvelut
Sauna from Finland

Kyselyyn tuli yhteensä 132 vastausta, joista 68 vastasi kyselyn kohderyhmää. Näistä 68 vastaajasta 65 toimi saunatuotteita- ja palveluita tuottavassa yrityksessä ja 3 suunnitteli aloittavansa saunaelämykseen liittyvää yritystoimintaa.

Vahva usko alan kehitykseen

Kaikki vastaajat (100 %) olivat sitä mieltä, että sauna-ala tulee joko kasvamaan, tai vähintään pysymään samoissa lukemissa seuraavien kahden vuoden aikana. Yksikään vastaajista ei arvioinut sauna-alan markkinoiden heikkenevän lähitulevaisuudessa.

Suurin osa vastaajista (72 %) uskoi myös oman liikevaihtonsa kasvuun seuraavien kahden vuoden aikana. 16 % uskoi liikevaihtonsa pysyvän samana.

Saunaelämysalan kasvupotentiaalia nähdään erityisesti seuraavilla osa-alueilla: saunaelämyksen merkitys matkailualalle, saunaelämykset kotisaunoissa ja taloyhtiöissä, saunapalvelut Suomessa sekä vientimarkkinat. Aihe kirvoitti vastaajilta useita kommentteja.

Kommentteja saunaelämysalan kasvupotentiaalista
Sauna from Finland
Suuri kiinnostus kansainvälisille markkinoille

Kartoituksen mukaan vienti- ja kansainvälistyminen kiinnostavat yrityksiä. Vastaajista yli puolet (58 %) vie jo jossakin määrin tuotteitaan Suomen ulkopuolelle, ja lähes 65 % tällä hetkellä pelkästään Suomessa toimivista yrityksistä on kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa myös kansainvälisille markkinoille.

Suomi on ylivoimaisesti tärkein markkina-alue myös kansainvälisesti toimiville yrityksille, mutta muutama viennin päämarkkina-alueista korostui vastauksissa selvästi. Jopa 21 % vastaajista kokee tärkeimmäksi vientimaaksi Saksan. Toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi nousi Ruotsi (14 %) ja Venäjä (10 %).

Sauna-alan viennin päämaat
Sauna from Finland

Vientitoiminnan aloittaminen ei kuitenkaan ole yrityksistä helppoa. Kartoitukseen tuli monia kommentteja kansainvälistymisen haasteista. Yrityksiä huolettavat muun muassa resurssipula, korona-pandemia, taloudelliset haasteet, uusille markkinoille siirtyminen ja verkostoitumisen hankaluus.

Sauna-alan kansainvälistymisen haasteet
Sauna from Finland
Sauna from Finlandin palveluille tarvetta: tukea kansainvälistymiseen ja markkinointiin kaivataan

Kansainvälistymisestä kiinnostuneet yritykset hakevat toimenpiteillään eniten kuluttaja-asiakkaita (27 %) sekä jälleenmyyjiä (25 %). Myös kylpylät (19,5 %) nousivat tärkeäksi kohderyhmäksi.

Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen Sauna from Finlandin verkostossa houkutteli lähes kolmasosaa vastaajista. Myös markkinointiyhteistyö (27 %) ja liidit (26 %) nostettiin kansainvälistymisen tarpeiksi. Vastaajista 28 % oli jo mukana Sauna from Finlandin verkostossa ja lisäksi yli puolet verkostoon kuulumattomista ovat kiinnostuneita Sauna from Finlandin tuesta viennin aloittamisessa ja/tai edistämisessä.

Sauna-alaa kiinnostavat kansainvälistymistoimenpiteet
Sauna from Finland

Sauna from Finlandin kansainvälistymisasiantuntija Satu Freyberg on ilahtunut tuloksista, jotka kertovat yritysten kansainvälistymisten tarpeista ja kiinnostuksesta Sauna from Finlandia kohtaan:

“Yrityksillä on selkeä tarve saada tukea vientiin. Heidän vastauksensa osoittavat, että Sauna from Finlandin palveluille on kysyntää. Sen lisäksi, että moni vastasi haluavansa mukaan jo nyt, myös vastauksissa esiin nousseet markkinointiyhteistyö ja liidien hankinta ovat keskeisiä toimenpiteitä yritysten vientitoimintaa tukevissa palveluissamme”, Freyberg toteaa.

Kartoitusten vertailu

Edellisen sauna-alan kartoituksen Sauna from Finland toteutti vuonna 2017. Tällöin 74 % vastaajista uskoi alan kasvuun. Uuden kartoituksen mukaan 78 % vastaajista uskoo alan kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana vähintään jonkin verran. Usko oman liiketoiminnan kasvuun samalla aikajänteellä on kuitenkin hieman heikentynyt: siinä missä vuonna 2017 80 % uskoi liiketoimintansa kasvavan, uusimman kartoituksen vastaava luku on 72 %. Luku on Freybergin mielestä edelleen hyvä, mutta kertoo mahdollisesti kasvaneesta tuen tarpeesta.

“Uskomme, että monet yritykset kaipaavat pandemian kurittamassa tilanteessa enemmän tukea kuin koskaan. Nyt on entistä tärkeämpää rakentaa yhteistyössä saunaelämyskokonaisuuksia, jossa mahdollisimman monet yritykset voivat olla mukana. Se on missiomme. Erilaisille tarpeille rakennetut kokonaisuudet houkuttavat erityisesti kansainvälisiä asiakkaita ja tarjoavat kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuuden edistää liiketoimintaansa”, Freyberg toteaa.

Haluatko tietää lisää Sauna from Finlandin jäsenyydestä ja palveluista viennin ja kansainvälistymisen tueksi?

Kysyttävää? Autamme mielellämme! Löydät tiimimme täältä.

Liity postituslistallemme!

Saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

Strategiset kumppanit

  • Harvia
  • Sokos Hotels
  • Visit Jyväskylä Region
  • Sauna Capital Tampere